Seanfhocail

"Ní neart go cur le chile" - Unity in strength.

"Nuair a stadan an ceol stadan an rinca" - When the music stops, the dancing stops.

"Oiche aerach is maidin bronach"- A merry night means a sad morning.

"Is minic a rug cú mall ar ghiorra" - It's often a slow hound that captured a hare.

"Na tábhair do chúd le comhair le mhaithe leat"- Never ignore good advice.

"Chomh folláin le breac" - Healthy as a trout.

"Is minic a bhain seangán léim as gearrán" - It's often an ant that made the horse jump.

"Beidh lá eile ag an bpaorach" - There will always be another day.

"Ní bhíonn saoi gan locht" - Nothings perfect.

"Tús maith leath na hoibre" - A good starts half the work.

"An té nach bhfuil láidir ní foláir dó bheith glic" - What one lacks in strength, they must make up for in cleverness.

"Is maith an scáthán súil charad" - A friends eye is a good mirror.

"Is binn beal ina thost" - A silent mouth is sweet/Silence is Golden.

"An rud is annamh is iontach" - Whats rare is great.

"Ní bhíonn saoi gan locht" - There is no wise man without fault.

"Is fearr suaimheas ná saibhreas" - Peace is better than wealth .

"Beireann buan bua" - Success breeds Success.

"Sean bhróg smearthá bróg nua" - The old shoe polished is a new shoe.

"Beir ar an liathróid ar an gcéad phreib" - Catch the ball on the first hop.

"Is fearr rith mhaith nádrochsheasamh" - He who runs away lives to fight another day.

"Marbh le tae agus marbh gan é!" - Dead from tea and dead without it!

 "Is fearr obair ná caint" - Work is better than talk.

"Téann an saol thart mar a bheadh eiteoga air, agus cuireann gach aon Nollaig bliain eile ar do ghualainn." - Life goes by as if it had wings, and every Christmas puts another year on your shoulder.

"Bia is deoch i gcomhair na Nollag, éadach nua i gcomhair na Cásca." - Food and drink for Christmas, new clothes for Easter.

"Samhradh gach síon go Nollaig." - Each summer stormy weather until Christmas.

"Is minic nach é an capall is fearr a thóigeas an rása" - Often the best horse doesn't win the race.

"Is fearr sona ná saibhir" - Its better to be fortunate than rich.

"Aon ní ar flú é a dhéanamh, Is fiú é a dhéanamh go maith" - What's worth doing is worth doing well.

"Ina shuí go meán oíche is ina luí go meán lae" - Up 'til all hours and in bed all day.

"Is glas iad na cnoic i bhfad uainn, m'as glasmhar iad, ní féarmhar" - Faraway hills may look greener but are not always.

"Maireann croí éadrom i bhfad" - A light heart lives long.

"Bíonn blas ar an bheagán" - A little tastes sweet.

"Buail an iarann te" - Strike the hot iron.

"Is fearr clú ná conach" - A good name is better than riches.

"Ní tír gan teanga" - There is no nation without a language.

"Bíonn gach duine go lách go dtéann bó ina gharraí" - Everybody is good natured until a cow goes into his garden.

"Is fearr Gaeilge briste, ná Bearla clíste" - Broken Irish is better, than clever English.

"Aithnítear cara i gcruatán" - A friend is known in hardship.

"An rud a théann i bhfad, téann sé i bhfuaire" - What drags on grows cold.

"Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é" - Put silk on a goat and it is still a goat.

"Ní hiad na fir mhóra a bhaineas an fomhar i gcónaí" - It is not the great men that always reap the harvest.

"Ní thagann ciall roimh aois" - Sense does not come before age.

"Bíonn caora dhubh ar an tréad is gile" - There tends to be a black sheep (even) in the whitest flock.

"Níor chuaigh fial riamh go hIfreann" - No generous person ever went to hell.

"Na ceithre rud is measa amú; ceann tinn, béal seirbh, intinn bhuartha, agus poca folamh" -
The four least useful things;
a headache, a bitter mouth,
a worried mind, and an empty pocket.

"Filleann an feall ar an bhfeallaire" - The treachery returns to the betrayer.


"Bíonn siúlach scéalach" - Travellers have tales to tell.

"Ní heolas go haontíos" - You must live with a person to know a person.

"Ní dhéanfaidh smaoineamh an treabhadh duit" - You'll never plough a field turning it over in your mind.

"Is fearr leath builín ná bheith gan arán" - Half a loaf is better than to be without bread. 

"Is as a ceann a bhlitéar an bhó" - What the cow eats determines the quality of it's milk.  

"Is iad na muca ciúine a itheann an mhín" - It’s the quiet pigs that eat the grain. 

"Bíonn dhá insint ar scéal agus dhá leagan déag ar amhrán"- There are two versions to a story and twelve arrangements to a song. 

"Níor dhún Dia doras riamh nár oscail Sé ceann eile" - God never closed one door without opening another.

"Is maith an scéalaí an aimsir" - Time is a good storyteller.  

"Is maith an t-anlann an t-ocras" - Hunger is a good sauce. 

"Ní dhéanfaidh smaoineamh an treabhadh duit" - You'll never plough a field turning it over in your mind. 

"An rud a ghoilleas ar an gcroí caithfidh an t-súil é a shileas" - What pains the heart must be washed away with tears. 

"Is é an duine an t-éadach" - The man (person) is the clothes.

Is doimhin é poll an amhrais" - Deep is the hole of doubt.

"Síleann do chara agus do namhaid nach bhfaighidh tú bás choíce" - Both your friend and your enemy think you will never die.